แสงนิมิตชัยกุบ ว. and รัชนกุล ป. (2012) “พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัญหาสุขภาพของทารก และ ความต้องการการบริการพยาบาลของผู้ดูแลเด็กทารก”, Thai Journal of Nursing Council, 24(1), p. 88. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2557 (Accessed: 30 November 2022).