เกษมกิจวัฒนาส. (2012) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing Council, 24(2). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2559 (Accessed: 8April2020).