อ่วมตานีอ. (2012) “บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ”, Thai Journal of Nursing Council, 24(2), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2560 (Accessed: 1April2020).