หากุหลาย ภ. and ธนาโนวรรณ น. (2012) “อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด”, Thai Journal of Nursing Council, 24(2), p. 14. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2562 (Accessed: 7 December 2022).