ยุบลพริ้งจ., ฉายาพุทธป., สุวิมล กิมปีส. and โตสิงห์อ. (2012) “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด”, Thai Journal of Nursing Council, 24(2), p. 24. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2563 (Accessed: 8April2020).