ธีระทองคำ แ., หนุเจริญกุล ส. and สุวิสิษฐ์ น. (2012) “การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 24(2), p. 39. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2564 (Accessed: 30 September 2022).