สมประเสริฐ ช. (2012) “บทบรรณาธิการรับเชิญ แปรเปลี่ยนพลังภายใน ต่อยอดสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์”, Thai Journal of Nursing Council, 24(3), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2571 (Accessed: 28 November 2022).