พุ่มระย้า ป. (2012) “เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ”, Thai Journal of Nursing Council, 24(3), p. 20. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2573 (Accessed: 27 November 2022).