พันธสี พ. and สีขาว อ. (2012) “ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการพัฒนาความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 24(3), p. 81. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2577 (Accessed: 4 December 2022).