จันทรวิจิตร ย., บุญเชียง ว., ภูมิสวัสดิ์ ร., สุคนธสรรพ์ อ. and วังศรีคูณ ส. (2012) “ระบบการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, Thai Journal of Nursing Council, 24(3), p. 94. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2578 (Accessed: 7 December 2022).