เพราะสุนทร ม. and อ่วมตานี อ. (2012) “ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ”, Thai Journal of Nursing Council, 24(3), p. 56. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2579 (Accessed: 7 October 2022).