เกษมกิจวัฒนา ส. (2012) “บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”, Thai Journal of Nursing Council, 24(4), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2581 (Accessed: 1 December 2022).