ศรีเมธาวรคุณ ป., นาคะ ข. and หนูเพชร ป. (2012) “กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้”, Thai Journal of Nursing Council, 25(1), p. 112. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2602 (Accessed: 27 November 2022).