เกียรติสิน พ., เกษมกิจวัฒนา ส. and ฉายพุทธ ป. (2012) “การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม”, Thai Journal of Nursing Council, 25(2), p. 87. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2612 (Accessed: 29 September 2022).