เกษมกิจวัฒนา ส. (2012) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing Council, 25(3). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2617 (Accessed: 2 December 2022).