ฤทธิ์แก้วก., โตสิงห์อ. and ดนัยดุษฎีกุลส. (2012) “การเปลี่ยนแปลงทางกลศาสตร์ของปอดในผู้บาดเจ็บทรวงอกในระยะวกิ ฤต : การทบทวนวรรณกรรม”, Thai Journal of Nursing Council, 25(3), p. 78. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2624 (Accessed: 4July2020).