พันธ์ภักดี อ., นามวงศ์พรหม อ., นามจันทรา ร., อาภานันทิกุล ม., ปทุมวัน อ., มาลาธรรม พ., วิทยศุภร จ. and ธงชัย ฉ. (2012) “รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 25(3), p. 89. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2625 (Accessed: 8 October 2022).