ธรรมพนิชวัฒน์ ว. (2012) “บทบรรณาธิการรับเชิญ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 25(4), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2629 (Accessed: 29 November 2022).