ธนะขว้าง ก. (2012) “การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 25(4), p. 10. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2630 (Accessed: 4 December 2022).