เพชรติ่ง ว., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. and โตสิงห์ อ. (2012) “การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์”, Thai Journal of Nursing Council, 25(4), p. 34. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2632 (Accessed: 5 February 2023).