ธงชัย ฉ., กันธะรักษา ก., บุญยธรรพ ม. and ทักษิณ พ. (2012) “รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์”, Thai Journal of Nursing Council, 25(4), p. 46. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2633 (Accessed: 28 January 2023).