ศรีโกไสย ส., สุนันตา ว., กิ่วแก้ว ส., พรหมทวี ช., ทายะรังษี ท. and บุญเจริญ ห. (2012) “การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ”, Thai Journal of Nursing Council, 25(4), p. 67. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2634 (Accessed: 4 December 2022).