ประเสริฐไทย ป., สุวรรณโณ จ. and สรรพวีรวงศ์ จ. (2012) “ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง”, Thai Journal of Nursing Council, 25(4), p. 80. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2635 (Accessed: 7 October 2022).