ไชยเพชร ร., นิลมานัต ก. and คงอินทร์ ว. (2012) “ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย”, Thai Journal of Nursing Council, 26(1), p. 41. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2666 (Accessed: 8 October 2022).