สาแล๊ะ น., นิลมานัต ก. and คงอินทร์ ว. (2012) “ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส”, Thai Journal of Nursing Council, 26(1), p. 82. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2669 (Accessed: 2 December 2022).