วุทธานนท์ น., คุณาวิกติกุล ว., ศรีสุพรรณ ว. and ชัยรัต อ. (2012) “การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ”, Thai Journal of Nursing Council, 26(1), p. 94. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2670 (Accessed: 1 July 2022).