เกษมกิจวัฒนา ส. (2012) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing Council, 26(2). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2671 (Accessed: 3 December 2022).