จิรวัฒน์กุล ศ., ชินล้ำประเสริฐ น., ส่งวัฒนา ป., เดียวอิศเรศ ว., ฟองแก้ว ว. and รุ่งเรืองกลกิจ ส. (2012) “วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ”, Thai Journal of Nursing Council, 26(2), p. 26. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2673 (Accessed: 24 May 2022).