แรงสิงห์ ฉ. (2012) “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย”, Thai Journal of Nursing Council, 26(2), p. 42. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2674 (Accessed: 16 August 2022).