จันทรมะโน ส. and สว่างอารีย์รักษ์ เ. (2012) “แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี”, Thai Journal of Nursing Council, 26(2), p. 57. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2675 (Accessed: 16 August 2022).