จิตต์จันทร์ เ., มาสิงบุญ เ. and ด้วงแพง ส. (2012) “ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”, Thai Journal of Nursing Council, 26(2), p. 86. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2677 (Accessed: 9 August 2022).