ชูทัพ ส. and ทาโต ร. (2012) “ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย”, Thai Journal of Nursing Council, 26(2), p. 100. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2678 (Accessed: 16 August 2022).