โมกขาว ศ. (2012) “ผลของโปรแกรมบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”, Thai Journal of Nursing Council, 26(2), p. 126. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2680 (Accessed: 16 August 2022).