เกษมกิจวัฒนา ส., เชื้อเจ็ดตน พ. and อ่ำศรีเวียง ว. (2014) “นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย”, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), pp. 5–18. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27074 (Accessed: 4 October 2022).