ศรีสุริยเวศน์ ร. and หอมสินธุ์ พ. (2014) “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กับความสามารถของตนในการ ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง”, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), pp. 31–41. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27076 (Accessed: 1 December 2022).