สุดเพชร ศ., ธนาโนวรรณ น., อยู่สำราญ ฉ. and เนื่องตัน ช. (2014) “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก”, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), pp. 42–54. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27077 (Accessed: 1 December 2022).