พฤกษ์ภัทรานนต์ ก. and หนูสม ป. (2014) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว”, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), pp. 55–68. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27078 (Accessed: 1 December 2022).