สินสุกใส น., อยู่สำราญ ฉ. and ภู่ไพบูลย์ ร. (2014) “พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง”, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), pp. 69–79. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27079 (Accessed: 1 December 2022).