แซ่ตั้ง ห., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส. and ตันติวงศ์โกสีย์ เ. (2014) “ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด”, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), pp. 80–91. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27080 (Accessed: 1 December 2022).