กันทะขู้ แ., โพธิ ว., อินทรลาวัณย์ ป. and เกษมกิจวัฒนา ส. (2014) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), pp. 92–103. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27081 (Accessed: 30 September 2022).