วิโรจน์รัตน์ ว., อำนาจสัตย์ซื่อ ข., สาสัตย์ ร. ศ., มาลาธรรม พ. and ณรงค์ศักดิ์ จ. (2014) “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น”, Thai Journal of Nursing Council, 29(3), pp. 104–115. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27082 (Accessed: 27 November 2022).