เจริญกิจการ ว. and เกษมกิจวัฒนา ส. (2012) “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนรู้จดจำระหว่างผู้ที่เคยมี ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และผู้มีภาวะสุขภาพดี”, Thai Journal of Nursing Council, 26(3), p. 14. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2710 (Accessed: 30 September 2022).