บุญนันท์ จ. and ฉายพุทธ ป. (2012) “แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 26(3), p. 31. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2711 (Accessed: 8 December 2022).