จันทโสภีพันธ์ พ., สุวรรณ ณ., เพียรมงคล ย. and ศรีสมบูรณ์ จ. (2012) “ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ”, Thai Journal of Nursing Council, 26(3), p. 48. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2725 (Accessed: 7 December 2022).