เกษมกิจวัฒนาส. (2012) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing Council, 26(4). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2731 (Accessed: 9August2020).