สิงห์ช่างชัย เ., ทองสุข ป. and หมวดเอียด ป. (2012) “การวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับโปรแกรมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนในประเทศไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 26(4), p. 5. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2732 (Accessed: 28 January 2023).