กิติศรี จ., นันทชัยพันธ์ พ. and ธงชัย ฉ. (2012) “การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”, Thai Journal of Nursing Council, 26(4), p. 17. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2733 (Accessed: 5 February 2023).