ตั้งฉัตรชัย บ., สิริธรังศรี บ., ศรีพันธ์วรสกุล ส. and รังควัต ว. (2012) “ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”, Thai Journal of Nursing Council, 26(4), p. 43. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2735 (Accessed: 4 December 2022).