บุณโยทยาน ส., ธงชัย ฉ. and สำราญญาติ ม. (2012) “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวด ในผู้ป่วยวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม”, Thai Journal of Nursing Council, 26(4), p. 82. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2738 (Accessed: 29 January 2023).