ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ., คุปตานนท์ ข. and ว่องสิริมาศ น. (2012) “กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”, Thai Journal of Nursing Council, 26(4), p. 108. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2740 (Accessed: 30 November 2022).